Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung thành phần giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung thành phần giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai các nội dung thành phần giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục lan tỏa mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã

Mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã đã từng bước xây dựng xã hội học tập, tác động tích cực đến chất lượng giáo dục, trình độ dân trí, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư và phong trào bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh...

Kiểm định chất lượng - khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia

Trường học (tiêu chí số 5) là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Đối với xã xây dựng Nông thôn mới, để đạt tiêu chí về trường học, toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; xã Nông thôn mới nâng cao phải có ít nhất một trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Để đạt được những điều đấy, khâu kiểm định chất lượng là bước đi không thể thiếu.

Bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt hơn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Cùng với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp được coi là một trong hai yếu tố quyết định đến chất lượng dạy và học. Vì vậy, những năm qua, ngành giáo dục cùng các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả và thực hiện tốt việc sắp xếp, cơ cấu hợp lý các cơ sở giáo dục; nhằm thực hiện tốt hơn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới

Với mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới một cách toàn diện, những năm qua bằng nhiều cách làm phù hợp, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ... đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Những điểm sáng cho giáo dục trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Cơ hội và thách thức cho các bộ, ngành, địa phương về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

Xây dựng NTM kiểu mẫu lĩnh vực giáo dục cần có nguồn vốn đáng kể để hoàn thành đồng bộ nhiều nội dung, trong khi nguồn hỗ trợ còn hạn chế, huy động nguồn lực của nhân dân gặp khó khăn. Một số tiêu chí còn yêu cầu cao; sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương chưa được thường xuyên; một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM kiểu mẫu nên vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình MTQG Nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022

Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có những chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục: “Cơ hội vàng” cho ngành Giáo dục các địa phương

Tại các hội thảo hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục, giai đoạn 2021-2025 của Vụ Cơ sở vật chất, đại diện lãnh đạo các Sở GD-ĐT các tỉnh thành đã đưa ra các giải pháp thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, các Cục, Vụ thuộc Bộ GD-ĐT đã trả lời một số thắc mắc của các Sở GD-ĐT trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022

Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục cấp huyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần và các tiêu chí lĩnh vực giáo dục trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, nước ta đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là ở vùng cao. Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt những kết quả cao trong phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giải quyết việc làm cho lao động qua đào tạo.

Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực giáo dục cấp huyện giai đoạn 2021-2025

Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Bộ giáo dục và Đào tạo đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. Nhờ đó, ngành giáo dục nước ta đã có đổi thay lớn, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện.

Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực giáo dục cấp xã giai đoạn 2021-2025

Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để có những bước tiến đáng khích lệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Vụ Cơ sở vật chất: Hội thảo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025

Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025.