Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười (Đồng Tháp) quyết tâm thực hiện các tiêu chí Giáo dục trong bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021- 2025

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-UBND-HC ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 865/QĐ-UBND-HC ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười đã triển khai các nội dung về giáo dục

Triển khai Công văn số 1357/SGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với lĩnh vực giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười đã ban hành Kế hoạch số 673/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2022 về lộ trình thực hiện các tiêu chí Giáo dục trong công tác xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021- 2025.

Đến nay, các tiêu chí về xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới nâng cao đều đạt kết quả nhưng chưa đầy đủ ở một số nội dung. Cụ thể:

1. Về đánh giá xã nông thôn mới:

- Tiêu chí 5: Về trường học: 12/12 xã đều đạt tiêu chí về trường học

- Tiêu chí 14: Về Giáo dục: + Tiêu chí 14.1: 12/12 xã đều đạt; + Tiêu chí 14.2: 9/12 xã đạt (Còn 3 xã không đạt là Mỹ Hòa, Láng Biển, Hưng Thạnh)

2. Về đánh giá xã nông thôn mới nâng cao:

Tiêu chí 5: Về Giáo dục:                         

+ Tiêu chí 5.1: 02/12 xã đạt tiêu chí 5.1 (Các xã không đạt là Mỹ Đông, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Phú Điền, Trường Xuân, Mỹ Quý, Mỹ Hòa, Tân Kiều, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi. Đa số các xã chưa đạt là do không có trường đạt chuẩn CSVC mức độ 2);

+ Tiêu chí 5.2: 12/12 xã đều đạt;

+ Tiêu chí 5.3: 12/12 xã đều đạt;

+ Tiêu chí 5.4: 12/12 xã đều đạt;

+ Tiêu chí 5.5: 12/12 xã đều đạt;

+ Tiêu chí 5.6: 12/12 xã đều đạt.

3. Về đánh giá xã nông thôn mới kiểu mẫu:

- Đối với xã Mỹ Đông: Đạt tiêu chí về Giáo dục;

- Đối với xã Thanh Mỹ: Chưa đạt tiêu chí về Giáo dục (5/6 trường đạt CQG. Còn 1 trường chưa đạt là TH&THCS Thanh Mỹ)

4. Về đánh giá huyện nông thôn mới: Về tiêu chí 5.3 và tiêu chí 5.4: Đạt

5. Về đánh giá huyện nông thôn mới nâng cao:

- Tiêu chí 5.4: Chưa đạt (còn 2 trường THPT chưa đạt CQG là THPT Đốc Binh Kiều và THPT Trường Xuân);

- Tiêu chí 5.5. Đạt.

Kết quả trên cho thấy, cơ sở vật chất trường học bị rớt so với khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nguyên nhân là do bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 được nâng lên so giai đoạn trước.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười cần rà soát thực hiện nhằm hoàn thiện đồng bộ các tiêu chí đảm bảo theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Bố trí cán bộ trực tiếp phụ trách tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thô mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao đảm bảo kế hoạch. Tham mưu Ban chỉ đạo, UBND huyện bố trí nguồn vốn ưu tiên cho các xã phấn đấu nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Phối hợp Ban Quản lí dự án rà soát, đề xuất xây dựng các cấp trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 theo quy định.

Tài liệu tham khảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười (2022). Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19