Ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn phấn đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí về giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 875/KH-SGDĐT ngày 28/3/2023 về thực hiện tiêu chí “Trường học” và tiêu chí “Giáo dục và đào tạo” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Để góp phần thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, ngành GD-ĐT tỉnh tăng cường tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, phát động, thực hiện phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học trong toàn ngành gắn với phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”,  ban hành các văn bản chỉ đạo công tác điều tra Phổ cập giáo dục và xóa mùa chữ; chỉ đạo công tác dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới về giáo dục trên địa bàn, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở, ngành và cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của các huyện. Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nông thôn mới trên địa bàn các huyện. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn còn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lí và dạy học. Củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo điều lệ trường học, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lí trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, tập trung duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Cùng với đó, cán bộ, giáo viên các trường học thực hiện cải tiến phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học, xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục, chất lượng giáo dục cũng là một trong những tiêu chí bắt buộc nên được các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Tính đến thời điểm NĂM 2023, toàn tỉnh có 269/522 trường học trên địa bàn các xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất, chiếm tỷ lệ 51,5% (trong đó cấp Mầm non 105/192 trường; cấp Tiểu học 73/139 trường; cấp TH&THCS 27/79 trường; THCS 64/112 trường), có 100/181 xã đạt tiêu chí, chiếm tỉ lệ 55,2%. Tổng số trường chuẩn quốc gia là 284 trường gồm 96 trường mầm non, 83 trường tiểu học, 93 trường cấp THCS, 12 trường cấp THPT. Đối chiếu với Tiêu chí số 5, thì có 1 số xã chưa đạt, tuy nhiên ngày từ đầu năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 874/KH-SGDĐT trong đó yêu cầu các UBND các huyện, thành phố dựa trên bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tiến hành rà soát lên kế hoạch bổ sung xây mới, cải tạo, sửa chữa các phòng học, phòng học bộ môn, các phòng hỗ trợ học tập…Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 các Tiêu chí số 5.1 có 04/05 xã đã đạt (Xã Châu Sơn, huyện Đình Lập; xã Điềm He, huyện Văn Quan; xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình; xã Tân Văn, huyện Bình Gia); 01/5 xã chưa đạt (Xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng), đối với các Tiêu chí số 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 có 05/05 xã đã đạt chuẩn. Để đáp ứng tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bàn giao công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đình Lập. Triển khai khởi công 02 công trình mới gồm: trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bắc Sơn, trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Văn Quan. Đối với Tiêu chí 14 đã có 179/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí Giáo dục (tiêu chí số 14.1 và 14.2). Cụ thể: Tiêu chí 14.1 (Phổ cập giáo dục) có 181/181 (100%) số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học cơ sở và xóa mù chữ; Tiêu chí 14.2 (Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục đi học...) có 179/181 (98,9%) xã đạt.

 Những kết quả trên đã khẳng định rõ nét chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Ngành GD-ĐT cùng chính quyền các địa phương đang tiếp tục quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu giai đoạn tiếp theo đạt các tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới,  nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tài liệu tham khảo

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

 Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19