Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình (Yên Bái) thực hiện tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới

Từ 2011, Phòng Giáo dục huyện Yên Bình thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, tập trung nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo chuẩn quốc gia. Các cơ sở giáo dục cần kiểm tra và cải thiện trang thiết bị dạy học theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả hỗ trợ xây dựng kế hoạch đầu tư linh hoạt, đảm bảo chất lượng và tiến độ nông thôn mới. Đồng thời, rà soát đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là trường đã hết chu kỳ công nhận

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình trong công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất cho các nhà trường, huy động và phối hợp các nguồn vốn của trung ương và địa phương, đặc biệt nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đảm bảo nâng cao cơ sở vật chất của các nhà trường trên địa bàn huyện. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội từng nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới do Trung ương cấp; các nguồn vốn của ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương; nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,...

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có giải pháp chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phụ huynh, học sinh; làm tốt công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực xã hội cùng triển khai xây dựng chương trình; nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia; sử dụng hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị được cung cấp phục vụ công tác dạy học; Phối hợp chặt chẽ giữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc ...

Các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc huyện quản lý trên địa bàn 22 xã và 02 thị trấn của huyện Yên Bình đều được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại.

Tính đến 31/12/2022, toàn huyện có 52/52 trường mầm non, phổ thông công lập được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn quốc gia từ mức độ 1 trở lên; trong đó có 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tài liệu tham khảo

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái (2023). Báo cáo Đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới huyện Yên Bình đối với chỉ tiêu/tiêu chí thuộc lĩnh vực Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách.

Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19