Tin mới
Động lực quốc tế hóa giáo dục đại học: Một phân tích so sánh giữa phía bắc và phía nam bán cầu
Động lực quốc tế hóa giáo dục đại học: Một phân tích so sánh giữa phía bắc và phía nam bán cầu

Bài viết này cung cấp một phân tích so sánh các động lực cơ bản đối với việc quốc tế hóa giáo dục đại học ở các nước phía bắc và phía nam bán cầu bằng cách sử dụng phân tích các tài liệu chính sách ở 27 quốc gia. Kết quả cho thấy, lý do kinh tế xã hội, lý do chính trị là hai động lực chính thúc đẩy quốc tế hóa ở các quốc gia này.