Tin mới
Tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp và biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học
Tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp và biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học

Trí tuệ nhân tạo mang lại cả cơ hội và thách thức cho giáo dục đại học. Các tài liệu hiện có chưa nghiên cứu kỹ lưỡng xem công nghệ này sẽ tác động như thế nào đến việc đánh giá trong giáo dục đại học. Đánh giá phạm vi này sử dụng cách tiếp cận có tư duy tiến bộ để điều tra cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học.