Tin mới
Sức mạnh của sự gắn kết: Sự tương tác và giá trị trong hoạt động vui chơi nhóm của trẻ em trong các chương trình mầm non
Sức mạnh của sự gắn kết: Sự tương tác và giá trị trong hoạt động vui chơi nhóm của trẻ em trong các chương trình mầm non

Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung vào việc trẻ em tham gia vào các phòng mẫu giáo và các nhóm vui chơi tương ứng. Nhóm tác giả đã nghiên cứu quá trình thuộc về mặt quyền lực (power) được sử dụng bởi các cá nhân. Nhận thức được cách thức hoạt động của quyền lực ở trẻ em là điều quan trọng để hiểu và đảm bảo sự thuộc về của mọi trẻ trong nhóm.