Ngành Giáo dục và Đạo tạo huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) thực hiện các nội dung bổ sung của tiêu chí Giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, tiêu chí số 5 và 14 về giáo dục và đào tạo đã được bổ sung một số nội dung mới, yêu cầu cao hơn cả về số lượng và chất lượng. Do vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã và đang triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Theo đó một số nội dung mới bổ sung như: số lượng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia đối với cấp xã; mức độ đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; cấp độ đạt kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đối với huyện Nông thôn mới. Cụ thể, xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi 100% số trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Các trường học phải đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, Trung học cơ sở mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định. Trên cơ sở đó, các địa phương đang hỗ trợ, hướng dẫn các nhà trường thực hiện theo quy định.

Thực hiện tốt việc huy động tối đa học sinh ra lớp, duy trì tốt sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ý thức tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên trong học tập và trong cuộc sống cho học sinh. Tạo môi trường thân thiện để học sinh hứng thú khi đến trường. Hình thành môi trường giáo dục hạnh phúc trong các nhà trường.

Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và năng lực của người học. Đẩy mạnh mô hình dạy học STEM. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở từng cấp học.

Triển khai tốt các phong trào của Ngành, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kĩ năng sống, trải nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với nhiệm vụ của ngành phụ trách tiêu chí, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành: Kế hoạch số 672/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2022 về thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí giáo dục về công tác xây dựng huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 673/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2022 về lộ trình thực hiện các tiêu chí Giáo dục trong công tác xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021- 2025.

Tài liệu tham khảo

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười (2022). Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục