Huyện Yên Bình (Yên Bái) thực hiện tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Chính vì thế, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, thực hiện thành công công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch để không chỉ đầu tư cơ sở vật chất mà còn nâng cao chất lượng dạy học, phổ cập giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện Yên Bình; Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có giải pháp chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phụ huynh, học sinh; làm tốt công tác xã hội hóa để huy động học sinh ra lớp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác dạy và học của các nhà trường.

Huyện Yên Bình đã chú trọng củng cố mạng lưới trường lớp đáp ứng yêu cầu của nhân dân; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; huy động tốt số trẻ trong độ tuổi các cấp học ra lớp; chú trọng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và chống tái mù chữ; tăng cường làm tốt công tác phần luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở nhằm nâng cao số lượng học sinh tiếp tục đi học. Nhờ đó, các chỉ số về giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.

Đến 31/12/2022, toàn bộ 22 xã và 02 Thị trấn thuộc địa bàn huyện Yên Bình xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3. Tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 2 trở lên (trong đó có 18/24 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3); xã đạt chuẩn xóa mù chữ Mức độ 2; có trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá, xếp loại từ Khá trở lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề riêng đối với học sinh nam và nữ các xã đều đạt trên 70% (Chỉ tiêu 14.1 - Phổ cập giáo dục và Chỉ tiêu 14.2 - Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) năm học 2022 – 2023 đều đạt).

Năm 2023, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn duy trì 100%; Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đang tiến hành kiểm tra, rà soát để đánh giá mức độ phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xếp loại trung tâm học tập cộng đồng năm 2023. Kết quả kiểm tra các xã đều duy trì tốt phổ cập giáo dục, xóa mù chũ và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; có 03 xã đủ điều kiện nâng mức chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ Mức độ 2 lên Mức độ 3 (Bạch Hà, Phúc An, Bảo Ái) nâng tổng số xã, thị trấn đạt đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Mức độ 3 lên 21/24 xã.

Tài liệu tham khảo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái (2023). Báo cáo Đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới huyện Yên Bình đối với chỉ tiêu/tiêu chí thuộc lĩnh vực Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách.

2. UBND huyện Yên Bình (2023). Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Huyện Yên Bình (Yên Bái) thực hiện tiêu chí Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng nông thôn mới tại chuyên mục CT MTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19