Xây dựng huyện nông thôn mới theo tiêu chí giáo dục và đào tạo ở huyện Yên Bình (Yên Bái)

Theo Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn (NTM) mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, Ngành GD-ĐT Yên Bình phấn đấu xây dựng trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 1)

Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM có Tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục (tiêu chí số 5) gồm tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên (≥60%); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 1). Huyện đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo khi đáp ứng trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tỉ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia được tính bằng tỉ lệ phần trăm giữa số trường đạt chuẩn quốc gia trên tổng số trường THPT của huyện.

Từ năm 2011 đến nay, cùng với công tác chỉ đạo thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã quan tâm trực tiếp 04 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Bình; thành lập các tổ công tác thường xuyên bám nắm tình hình, hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện từng nội dung theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình trong công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất cho các nhà trường; huy động và phối hợp các nguồn vốn của trung ương, địa phương và nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; tích cực đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, các phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, phòng phục vụ học tập từng bước đáp ứng yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia.

Đến thời điểm 31/12/2022, trên địa bàn huyện Yên Bình có 03/04 trường THPT đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: Cảm Ân; Thác Bà; Trần Nhật Duật.

Năm 2023, các trường tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn, tiêu chí trường chuẩn quốc gia; Trường THPT Trần Nhật Duật và Trường THPT Cảm Nhân tiếp tục được đầu tư các mặt; hiện nay, Đoàn Đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo (thành lập tại Quyết định số 476/QĐ-SGDĐT, ngày 05/10/2023) đã kiểm tra, xác nhận cả hai nhà trường (THPT Trần Nhật Duật và THPT Cảm Nhân) đảm bảo 5/5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Đoàn sẽ hoàn thành hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận hai nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong tháng 11/2023 (Trường THT Trần Nhật Duật công nhận lại). Như vậy, tính đến hết năm 2023, huyện Yên Bình đạt chỉ tiêu số 5.3 về tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định.

Việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia cần huy động nguồn lực rất lớn. Thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia cũng là thực hiện tiêu chí về giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó, việc giải quyết vướng mắc về kinh phí đầu tư đều nằm ngoài khả năng của ngành Giáo dục. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ của người dân.

Tài liệu tham khảo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái (2023). Báo cáo Đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới huyện Yên Bình đối với chỉ tiêu/tiêu chí thuộc lĩnh vực Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách.

2. UBND huyện Yên Bình (2023). Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Huy Hồng - Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng huyện nông thôn mới theo tiêu chí giáo dục và đào tạo ở huyện Yên Bình (Yên Bái) tại chuyên mục CT MTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19