Khái niệm hóa việc xây dựng bản sắc giáo viên STEM tích hợp bên cạnh cải thiện nội dung và chương trình giảng dạy tại các trường tiểu học

Khi giáo dục STEM ở bậc phổ thông chuyển hướng sang việc ứng dụng tích hợp các khái niệm toán học và khoa học trong việc giải quyết vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác trong cuộc sống hàng ngày, có một nhu cầu được đặt ra là phải xác định lại nhiệm vụ của các giáo viên STEM giảng dạy bậc tiểu học.

Sự sẵn sàng của các giáo viên tiểu học đối với việc tích hợp các môn STEM không chỉ là vấn đề của giáo án giảng dạy hay kiến thức sư phạm. Những nguồn lực đáng kể đã được cam kết phục vụ xây dựng kiến thức chuyên môn này trong phát triển nghề nghiệp STEM, nhưng nhiều giáo viên tiểu học chưa cảm thấy sẵn sàng để tích hợp các môn học STEM trong chương trình giảng dạy và chưa định vị bản thân là giáo viên STEM. Những thay đổi trong thực hành giảng dạy các môn STEM chỉ có thể bền vững khi các giáo viên xem chính bản thân họ và được những người khác với tư cách là những giáo viên STEM tích hợp. Nâng cao hiểu biết của cộng đồng về sự sẵn sàng tích hợp STEM của giáo viên tiểu học phụ thuộc vào khả năng khám phá và mô hình hóa mức độ phức tạp của việc xây dựng bản sắc của họ với tư cách là cả giáo viên và người học STEM.

Các nghiên cứu đi trước đã khái niệm hóa và đưa vào thực tế các đặc điểm nhận dạng STEM trong các lĩnh vực chuyên sâu (toán học, khoa học và kỹ thuật) và tập trung vào nhận thức của sinh viên chưa tốt nghiệp về bản thân họ với tư cách là những “người STEM”. Trong nghiên cứu này, các tác giả Terrie M. Galanti và Nancy Holincheck đề xuất một mô hình nhận dạng giáo viên STEM tích hợp để bước đầu giải thích sự khác biệt trong cách giáo viên học và giảng dạy các môn STEM trong lớp học của họ. Mô hình do nhóm tác giả đề xuất cấu trúc sự phức tạp của sự giao thoa giữa bản sắc của học sinh và giáo viên STEM ở cấp tiểu học.

Cộng đồng nghiên cứu giáo dục STEM tiếp tục đổi mới nội dung và chương trình giảng dạy cho các trải nghiệm STEM không chính thức và chính thức ở các trường tiểu học. Mô hình nhận dạng giáo viên STEM tích hợp của nhóm nghiên cứu mở rộng những đổi mới này bằng cách tập trung vào việc các giáo viên cần giữ và duy trì những thực hành này trong các lớp học cấp tiểu học. Qua việc hiểu rõ sự đan xen giữa bản sắc của giáo viên và học sinh STEM như được khái niệm hóa trong mô hình này, các nhà quản lý và nghiên cứu giáo dục sư phạm và người hỗ trợ phát triển nghề nghiệp sẽ được trang bị tốt hơn để cải thiện hơn nữa khía cạnh bản sắc của các giáo viên STEM tích hợp.

Vân An lược dịch

Nguồn:

Galanti, T. M., & Holincheck, N. (2022). Beyond content and curriculum in elementary classrooms: conceptualizing the cultivation of integrated STEM teacher identity. International Journal of STEM Education, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40594-022-00358-8