Tương lai của Học tập kết nối với tiềm năng của công nghệ mới nổi và trí tuệ nhân tạo tại Thái Lan: Xu hướng, ứng dụng và thách thức trong định hình giáo dục

Nghiên cứu của Wongwatkit và cộng sự tìm hiểu tiềm năng của học tập kết nối với việc sử dụng các công nghệ mới nổi và AI trong bối cảnh giáo dục Thái Lan. Nghiên cứu cho thấy học tập kết nối, dựa trên các kết nối xã hội và mạng lưới học tập, được hưởng lợi từ việc kết hợp AI, thực tế ảo và các công cụ cộng tác nhằm đem đến trải nghiệm học tập mang tính cá nhân hóa, phong phú và hợp tác liên ngành.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đang có ảnh hưởng đáng kể đến nhiều lĩnh vực trên toàn cầu và giáo dục không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh mà các nhà giáo dục phải đối mặt với những yêu cầu phức tạp và đa dạng của thời đại công nghệ này, các phương pháp học truyền thống đã bộc lộ một số hạn chế của chúng. Điều này mở ra cơ hội cho sự phát triển của Học tập kết nối, từ đó mang lại một cách nhìn khác về cách tiếp nhận và chia sẻ kiến thức. 

Học tập kết nối (Connectivist learning) xoay quanh ý niệm về quá trình học diễn ra thông qua mạng lưới xã hội. Nó nhấn mạnh sự quan trọng của việc tạo ra và duy trì các mối quan hệ kết nối giữa người học, nguồn lực và ý tưởng, thúc đẩy việc trao đổi kiến thức có thể thích ứng với một thế giới kỹ thuật số đang thay đổi từng ngày. Thông qua việc tích hợp các công nghệ mới và AI, các tổ chức giáo dục từ trường đại học đến cấp học cơ sở đều đã và đang triển khai nhiều mô hình giáo dục thành công khác nhau. Các mô hình này bao gồm: các nền tảng học tập được cá nhân hóa dựa trên AI, mô phỏng thực tế ảo và tăng cường cũng như môi trường học tập trực tuyến hợp tác cùng với nhiều mô hình khác. 

Bối cảnh giáo dục của Thái Lan đặt ra một loạt thách thức và cơ hội, đặc biệt có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc áp dụng các nguyên tắc học tập kết nối. Do đó, Wongwatkit và cộng sự tìm hiểu tiềm năng của học tập kết nối với việc sử dụng các công nghệ mới nổi (để phân biệt với công nghệ thông thường) và AI trong bối cảnh giáo dục Thái Lan thông qua nghiên cứu mang tên: “The Future of Connectivist Learning with the Potential of Emerging Technologies and AI in Thailand: Trends, Applications, and Challenges in Shaping Education”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy học tập kết nối được hỗ trợ bởi các công nghệ mới nổi và AI mang lại tiềm năng đáng kể cho việc chuyển đổi giáo dục ở Thái Lan. Bằng cách thúc đẩy sự hợp tác, tư duy phản biện và học tập suốt đời, học tập kết nối có thể góp phần đảm bảo công bằng, khả năng tiếp cận, phát triển lực lượng lao động có chuyên môn và khả năng thích ứng cao hơn. Việc tích hợp phương pháp sư phạm đáp ứng về mặt văn hóa vào môi trường học tập kết nối giúp nâng cao hơn nữa mức độ phù hợp và tác động của các phương pháp này đối với người học Thái Lan. Tác động lâu dài của học tập kết nối với các công nghệ mới nổi và AI ở Thái Lan phụ thuộc vào nỗ lực chung của các nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách và nhà công nghệ, cũng như nghiên cứu và đối thoại đang diễn ra. Khi hệ thống giáo dục Thái Lan tiếp tục phát triển, việc áp dụng các nguyên tắc học tập kết nối có thể “mở đường” cho một xã hội toàn diện, đổi mới và thịnh vượng hơn. Bằng cách tích cực tham gia vào các cuộc đối thoại trong giáo dục và khám phá tiềm năng của học tập kết nối, tương lai giáo dục ở Thái Lan và hơn thế nữa có thể được định hình.

Để có cái nhìn toàn diện về vấn đề trên, bạn đọc có thể tìm đọc tài liệu tham khảo dưới đây.

Huyền Đức lược dịch

Nguồn: Wongwatkit, C., Thongsibsong, N., Chomngern, T., & Thavorn, S. (2023). The Future of Connectivist Learning with the Potential of Emerging Technologies and AI in Thailand: Trends, Applications, and Challenges in Shaping Education. Journal of Learning Sciences and Education, 2(1), 122-154.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19