Đánh giá tác động nhận thức của sinh viên khi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo: Xây dựng chỉ số tổng hợp ứng dụng trong giáo dục đại học

Thông qua cuộc khảo sát với hơn 4.000 sinh viên, Grájeda và cộng sự (2024) đã chỉ ra lợi ích đáng kể mà AI mang lại cho sự hiểu biết, khả năng sáng tạo và năng suất của sinh viên. Chỉ số tổng hợp được phát triển cung cấp cho các trường đại học một phương pháp hữu hình để đo lường sự tích hợp AI và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nó. Nghiên cứu không chỉ nhấn mạnh AI là một tiến bộ sư phạm quan trọng mà còn là cơ sở cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trong giáo dục đại học.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mục đích của công nghệ trong giáo dục đại học không chỉ giới hạn ở việc truyền tải thông tin, giám sát hoặc đánh giá. Đúng hơn, mục tiêu cơ bản của nó là làm phong phú thêm năng lực tư duy của con người và cải thiện đáng kể quá trình giáo dục (Popenici & Kerr, 2017). Các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) do đó trở thành một “đồng minh” mạnh mẽ cho các nhà giáo dục và sinh viên trong việc tìm kiếm phương pháp học tập hiệu quả và cá nhân hóa hơn trong giáo dục đại học. Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc áp dụng và tác động của AI trong giáo dục đại học, tập trung vào một trường đại học tư ở Mỹ Latinh. Được hướng dẫn bởi câu hỏi “Tác động của việc sử dụng AI lên các khía cạnh khác nhau của việc học và giảng dạy trong bối cảnh giáo dục đại học là gì, theo cảm nhận của sinh viên đại học?” nghiên cứu sử dụng một công cụ gồm 30 mục đã được xác nhận nghiêm ngặt để kiểm tra năm khía cạnh chính: 1) Hiệu quả sử dụng công cụ AI, 2) Hiệu quả sử dụng ChatGPT, 3) Trình độ sử dụng công cụ AI, 4) Trình độ thông thạo của giáo viên về AI và 5) Kỹ năng nâng cao của sinh viên về AI. Các khía cạnh này tạo thành một chỉ số tổng hợp được sử dụng để đánh giá toàn diện. 

Thông qua khảo sát 4.127 sinh viên từ các khoa Kỹ thuật, Kinh doanh và Nghệ thuật của trường đại học, nghiên cứu đã thu được 21.449 phản hồi, được phân tích bằng cách sử dụng Phân tích nhân tố xác nhận để xác định tính hợp lệ. Các phát hiện cho thấy tác động tích cực đáng kể của các công cụ AI trong việc nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên, bao gồm nâng cao khả năng hiểu, tính sáng tạo và năng suất học tập. Điều quan trọng là nghiên cứu xác định các khu vực sử dụng công cụ AI thấp và cao, tích hợp, phục vụ như một công cụ chẩn đoán thể chế. Ngoài ra, dữ liệu còn nhấn mạnh tầm quan trọng của trình độ sử dụng AI của cả nhà giáo dục và sinh viên, ủng hộ việc tích hợp nó như một sự phát triển sư phạm chứ không chỉ là một sự thay đổi công nghệ. Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trong giáo dục đại học, cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ cho các tổ chức nhằm giải quyết sự phức tạp trong việc thực hiện các công cụ AI.

Nguồn

Grájeda, A., Burgos, J., Córdova, P., & Sanjinés, A. (2023). Assessing student-perceived impact of using artificial intelligence tools: Construction of a synthetic index of application in higher education. Cogent Education, 11(1). https://doi.org/10.1080/2331186x.2023.2287917

Vân An lược dịch

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19