Tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp và biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học

Trí tuệ nhân tạo mang lại cả cơ hội và thách thức cho giáo dục đại học. Các tài liệu hiện có chưa nghiên cứu kỹ lưỡng xem công nghệ này sẽ tác động như thế nào đến việc đánh giá trong giáo dục đại học. Đánh giá phạm vi này sử dụng cách tiếp cận có tư duy tiến bộ để điều tra cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học.

Đối với giáo dục trung học trong tương lai, việc tồn tại cùng với công nghệ AI đang phát triển và thích ứng với môi trường do AI điều khiển là một con đường cần thiết cho việc làm và cuộc sống. Theo đó, đánh giá phạm vi này tập trung vào tác động của GenAI lên 03 nhóm đối tượng: sinh viên, giảng viên và tổ chức trong đánh giá giáo dục đại học trong 5 năm qua. Từ đó, cung cấp sự hiểu biết chi tiết về vai trò của GenAI trong việc hiện đại hóa và có khả năng cách mạng hóa bối cảnh đánh giá trong giáo dục đại học. Để tìm tài liệu được nhắm mục tiêu, nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm 03 cơ sở dữ liệu học thuật kỹ thuật số được sử dụng rộng rãi liên quan đến giáo dục và công nghệ AI: ERIC, Web of Science và Scopus.

Nguồn: Sưu tầm

GenAI đặt và bổ sung các cơ hội cũng như thách thức học tập cho hoạt động đánh giá sinh viên như thế nào?

27 bài báo được đánh giá chỉ ra rằng GenAI mang lại cơ hội học tập và thách thức cho việc đánh giá sinh viên. Họ tiết lộ rằng việc sử dụng GenAI đặt ra những thách thức đáng kể đối với tính liêm chính trong học thuật và làm dấy lên lo ngại về hành vi đạo đức (ví dụ: gian lận) trong môi trường học thuật. Nhìn chung, GenAI đã bổ sung thêm ba cơ hội—nhận được phản hồi không thiên vị, phản hồi tức thời và đa dạng, cũng như khả năng tự đánh giá—và một thách thức—tính chính trực trong học tập của sinh viên—đối với việc đánh giá sinh viên.

GenAI tác động như thế nào đến giảng viên trong việc đánh giá việc học tập của sinh viên?

Theo 31 bài báo được đánh giá, GenAI có tác động đáng kể đến khả năng và cách tiếp cận của giảng viên trong việc đánh giá việc học tập của sinh viên. Các công nghệ của nó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đánh giá giảng viên và đặt ra những thách thức đối với tính đa dạng và đổi mới của các phương pháp đánh giá. Nhìn chung, điều này bao gồm sáu khía cạnh: Đánh giá năng lực giảng viên, Đánh giá đa dạng và sáng tạo hơn, Dạy học định hướng đánh giá, Khả năng sinh viên kém phát triển các kỹ năng thiết yếu, Niềm tin của giảng viên về đánh giá, Cân bằng GenAI và đánh giá con người.

GenAI tác động như thế nào đến chính sách của tổ chức về đánh giá?

26 bài báo được đánh giá chỉ ra rằng GenAI đã phá vỡ đáng kể các phương pháp và phương pháp đánh giá truyền thống, ảnh hưởng đáng kể đến việc xây dựng chính sách của tổ chức. Điều này đặc biệt bao gồm năm khía cạnh: Đổi mới chính sách đánh giá, Kiến thức mới và phát triển chuyên môn cho giảng viên, Chuyển đổi trọng tâm giáo dục và xem xét lại mục tiêu học tập, Đánh giá liên ngành hơn, Phá vỡ phương pháp đánh giá truyền thống.

Mặc dù kết quả đánh giá này chỉ mang tính sơ bộ nhưng đã cung cấp những kiến thức mới về vai trò của GenAI trong việc hiện đại hóa và có khả năng cách mạng hóa bối cảnh đánh giá trong giáo dục đại học. Đánh giá này nêu bật các xu hướng có giá trị và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai về GenAI cho cả nhà nghiên cứu và người thực hành.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Xia, Q., Weng, X., Ouyang, F., Lin, T. J., & Chiu, T. K. (2024). A scoping review on how generative artificial intelligence transforms assessment in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21(1), 40. https://doi.org/10.1186/s41239-024-00468-z

 

Bạn đang đọc bài viết Tìm hiểu về cách trí tuệ nhân tạo tổng hợp và biến đổi việc đánh giá trong giáo dục đại học tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19