Tác động của công nghệ số tới giáo dục cùng các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực và chuyển đổi số của trường học: Một nghiên cứu tổng quan

Trong bài viết này, Timotheou và cộng sự đã tổng hợp dữ liệu định lượng và định tính từ các phân tích tổng hợp và nghiên cứu đánh giá, từ đó cung cấp những hiểu biết hữu ích về tác động của công nghệ thông tin đối với các bên liên quan khác nhau trong trường học và cho thấy tác động của công nghệ số chạm đến nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống học đường.

Chuyển đổi số trong giáo dục là một quá trình phức tạp đòi hỏi những thay đổi mang tính chuyển đổi quy mô lớn, cần có năng lực và sự chuẩn bị kỹ thuật số mới có thể đáp ứng. Timotheou và cộng sự tiến hành rà soát tài liệu về tác động của công nghệ số đối với giáo dục cùng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực số và chuyển đổi số của trường học. 

Các phát hiện cho thấy việc tích hợp công nghệ thông tin (CNTT) trong trường học không chỉ tác động đến kết quả học tập của học sinh; nó cũng ảnh hưởng đến một số khía cạnh khác liên quan đến trường học và các bên liên quan. Hơn nữa, có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tác động của công nghệ số đối với giáo dục. Các yếu tố này được kết nối với nhau và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ cách CNTT có thể đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số của trường học và những yếu tố nào cần được xem xét để các cơ sở giáo dục này đạt được những thay đổi hiệu quả. 

Những phát hiện về vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ học tập nêu bật tầm quan trọng của thực hành giảng dạy của giáo viên và bối cảnh học tập trong việc sử dụng công nghệ, cũng như tác động của chúng đối với việc giảng dạy.  Đánh giá cũng cung cấp những hiểu biết hữu ích về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tác động của công nghệ số đối với giáo dục. Cụ thể, các yếu tố này bao gồm: (1) Năng lực số; (2) Đặc điểm cá nhân và sự phát triển chuyên môn của giáo viên; (3) Lãnh đạo và quản lý trường học; (4) Kết nối, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ của chính phủ; (5) Thực hành quản trị và quản lý dữ liệu; (6) Hoàn cảnh kinh tế - xã hội của học sinh và sự hỗ trợ của gia đình; (7) Bối cảnh kinh tế - xã hội của trường học và các tình huống khẩn cấp.

Công nghệ số mang lại tiềm năng to lớn cho những cải tiến cơ bản trong trường học. Tuy nhiên, đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT và phát triển chuyên môn để cải thiện giáo dục phổ thông vẫn chưa mang lại hiệu quả. Chuyển đổi số là một quá trình phức tạp đòi hỏi những thay đổi mang tính chuyển đổi quy mô lớn. Để đạt được những thay đổi như vậy, tất cả các tác nhân trong hệ sinh thái của trường học cần chia sẻ tầm nhìn chung về việc tích hợp CNTT trong giáo dục và nỗ lực đạt được mục tiêu này.

Huyền Đức lược dịch

Nguồn: Timotheou, S., Miliou, O., Dimitriadis, Y., Sobrino, S. V., Giannoutsou, N., Cachia, R., ... & Ioannou, A. (2023). Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review. Education and Information Technologies, 28(6), 6695-6726. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11431-8

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19