Chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình MTQG Nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022

Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có những chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gồm: Tiêu chí số 5 Trường học và tiêu chí số 14 Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát chỉ tiêu, thực hiện kế hoạch xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí Trường học và chất lượng giảng dạy. Các cấp chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, trang thiết bị cho các trường tiểu học và THCS. Mạng lưới trường lớp, quy mô các bậc học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và ngày càng phát triển. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện kế hoạch; thực hiện nghiêm túc thủ tục, quy chế đánh giá, thẩm định xã đạt nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, công tác truyền thông về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được ngành GD&ĐT quan tâm thực hiện, cụ thể hóa nội dung truyền thông trong kế hoạch của ngành hằng năm. Tuyên truyền thông qua các hội nghị giao ban, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè và đầu các năm học, hội thảo chuyên đề..., trên Cổng thông tin điện tử của ngành và các đơn vị, trường học...

Song song với đó là tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Trong thời gian tới, các Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với các ngành và các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục. Phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, trình duyệt đề án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng phù hợp, từ đó định hướng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Bám sát tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục các cấp học theo quy chế, triển khai đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học. Góp phần đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục.

Trong Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, những chỉ tiêu nông thôn mới lĩnh vực giáo dục thể hiện ở 2 nội dung: Hạ tầng kinh tế xã hội và Văn hóa - Xã hội - Môi trường. Cụ thể, ở nội dung Hạ tầng kinh tế xã hội quy định rõ tiêu chí về trường học, tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Ở nội dung Văn hóa - xã hội - môi trường, Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ; Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp).

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 đưa ra những tiêu chí cụ thể: 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại khá.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tiếp tục phối hợp với các ngành và các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục. 

Tạp chí Giáo dục