Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực giáo dục cấp huyện giai đoạn 2021-2025

Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Bộ giáo dục và Đào tạo đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. Nhờ đó, ngành giáo dục nước ta đã có đổi thay lớn, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện.

Mục tiêu năm 2025 cấp huyện, có 60% số huyện đạt chỉ tiêu số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, trong đó có 25% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

Huyện đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng:

Thứ nhất, Trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư 18). Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số trường đạt chuẩn quốc gia trên tổng số trường THPT của huyện;

Thứ hai, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Việc đánh giá kiểm định thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (Công văn 5647).

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao về Y tế - Văn hóa - Giáo dục (tiêu chí số 5) với những chỉ tiêu như: Chỉ tiêu 5.4: Có 100% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất có 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 2).

Huyện đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo về nông thôn mới nâng cao khi đáp ứng: Trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. mức độ 2 theo quy định tại thông tư 18; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Với mục tiêu có 60% số huyện đạt chỉ tiêu số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; duy trì vững chắc kết quả phổ cập và xóa mù chữ; nâng cao chất lượng giáo dục, huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp; đẩu mạnh công tác phân luồng sau tốt nghiệp THCS, ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó ưu tiên cho các trường vùng sâu vùng xa, vùng biên giới; nâng cao chất lượng dạy – học và hiệu quả đào tạo ở các cấp học…, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn mới.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung được phân công, để hướng dẫn các địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham gia vào thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo phân công; thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Tạp chí Giáo dục