Vụ Cơ sở vật chất: Hội thảo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025

Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Ngày 29/11, tại TP. Hà Nội, Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục, giai đoạn 2021 – 2025”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Sở GD&ĐT các tỉnh, thành khu vực miền Bắc. Cùng với các lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, phụ trách các đơn vị liên quan.

Hình 1. Ông Mai Văn Trinh - Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) phát biểu khai mạc hội thảo

Nội dung cụ thể các nội dung thành phần lĩnh vực giáo dục của Chương trình là đến năm 2025, cấp xã có 90% số xã đạt tiêu chí số 14 về trường học thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; có 60% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Cấp huyện, có 60% số huyện đạt tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa – giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, trong đó, có 25% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa – giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, mục tiêu đến năm 2025, cấp xã có 90% số xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; có 60% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, đại diện Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) cũng nêu ra một số nội dung mới của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong đó, đối với cấp xã giai đoạn 2016 – 2020 chỉ có Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025 đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Cụ thể, đối với tiêu chí trường học, Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 -2025 bổ sung quy định tỷ lệ đối với các xã có số lượng cơ sở giáo dục khác nhau, để phù hợp với quy mô mạng lưới trường học của từng địa phương.

Bổ sung quy định về mức độ đạt về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; bổ sung quy định về đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng, cộng đồng học tập cấp xã.

Còn đối với cấp huyện bổ sung quy định cấp độ đạt kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các tiêu chí lĩnh vực giáo dục của Bộ tiêu chí quốc gia, trong đó, đối với cấp xã tiêu chí trường học (tiêu chí số 5) là tỷ lệ trường học các cấp gồm: mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định; tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trường học các cấp đạt tiêu chuẩn trên tổng số trường học của xã; xã đạt tiêu chí trường học khi có tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn theo quy định của vùng.

Trong đó, tiêu chí Giáo dục và đào tạo gồm: phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục THCS; xóa mù chữ; tỷ lệ học sinh (áp dụng cho cả nam và nữ) tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp).

Ngoài ra, một số nội dung mới cũng bao gồm xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đồng thời, đạt tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 theo quy định. Tỷ lệ được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và số trẻ 6 tuổi phải phổ cập tại thời điểm thống kê...

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao ở tiêu chí Giáo dục (tiêu chí số 5), 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi…

Xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tại Thông tư 13, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 20.

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục (tiêu chí số 5) gồm tỉ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên (≥60%); Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 1).

Huyện đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 18 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trường đạt chuẩn quốc gia trên tổng số trường THPT của huyện.

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao, trong đó có 100% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 2). Huyện đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 theo quy định tại Thông tư 18; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2...

Để đạt được những điều trên, đại diện Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT) cũng nêu ra một số nhiệm vụ và giải pháp. Cụ thể, rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục bảo đảm hiệu quả; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài.

Tạp chí Giáo dục

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19