Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) – Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, những ngày này, trên các tuyến đường Thủ đô đã trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, áp phích, khẩu hiệu, nhiều công trình trọng điểm được khánh thành; các cấp, ngành tích cực thi đua chào mừng ngày hội lớn của non sông, đất nước.

Để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

(TG) - Văn hóa là những giá trị sống do sự sáng tạo của con người, được kết tinh, hội tụ, lan tỏa trong đời sống xã hội, là nhựa sống cho quốc gia, dân tộc và nhân loại.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

(TG) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước”.

Triết lý giáo dục nhân văn được vận dụng trong đường lối giáo dục Việt Nam

Giáo dục Việt Nam đã tiếp thu tinh hoa của triết lý giáo dục quốc tế trong phát triển hệ thống giáo dục với những tư tưởng giáo dục tiến bộ, hiện đại và đã có những thành tựu đáng kể góp phần phát triển đất nước.

Ảnh hưởng của Nho giáo trong công tác lãnh đạo, quản lí nhà trường ở Việt Nam

“Tư tưởng Nho giáo và công tác lãnh đạo nhà trường ở Việt Nam” – một công bố quốc tế (Confucian Values and Vietnamese School Leadership).

Tìm câu trả lời cho triết lý giáo dục Việt Nam

“Triết lý giáo dục Việt Nam” là gì?” là câu hỏi rất “nóng” thời gian gần đây. Việc đặt ra đề tài “TLGD Việt Nam - từ truyền thống đến hiện đại” trong khuôn khổ Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 là một cố gắng quan trọng nhằm đi tìm câu trả lời một cách căn cơ cho vấn đề lý luận quan trọng này.