Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2021)

Ngày 18/5/1963, tại diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam). Từ năm 2013, Quốc hội đã chọn ngày 18/5 hằng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 18/5/1963, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng. Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học công nghệ. Trong bài phát biểu của Người có đoạn nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Ảnh 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I
Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963.

Như vậy có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, coi trọng những cán bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Là người có tầm nhìn chiến lược, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ nhà khoa học. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển khoa học công nghệ, trải qua hơn 50 năm, có những giá trị to lớn cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của đất nước nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 / 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hơn 50 năm qua, dưới những chính sách phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của Đảng và Nhà nước, nước ta đã có một đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đạt tầm quốc tế, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội. Khoa học công nghệ đã và đang hội nhập quốc tế, dẫn đầu phát triển, phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều chính sách khuyến khích, đầu tư, trao giải cho các sản phẩm khoa học công nghệ, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích của các cấp, các ngành, các lĩnh vực và gần đây là sự tham gia của cả các tổ chức ngoài công lập đã và đang có những hiệu quả, tạo nên động lực lớn cho sự phát triển của nền khoa học và công nghệ Việt Nam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11 (1963-1965), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996.

Báo điện tử Vnexpress (2021). Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam ra đời thế nào?.

https://vnexpress.net/ngay-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-ra-doi-the-nao-4277368.html

Hà Công Hải, Hoàng Thị Thu Hiền (2018). Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà khoa học và việc vận dụng trong hoạch định chính sách đối với nhà khoa học. Tạp chí Tổ chức nhà nước.

https://tcnn.vn/news/detail/39968/Quan_diem_Ho_Chi_Minh_ve_phat_trien_doi_ngu_nha_khoa_hoc_va_viec_van_dung_trong_hoach_dinh_chinh_sachall.html

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

https://nafosted.gov.vn/giai-thuong-vinfuture-nam-2021/

http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/Pages/Default.aspx

Bạn đang đọc bài viết Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2021) tại chuyên mục Văn hóa & Giáo dục của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn