Những điểm sáng cho giáo dục trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới Trung ương, liên tiếp trong hai năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước. Trong đó có việc phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn của đại dịch, nhiều huyện, tỉnh đã và đang về đích nông thôn mới, cho thấy, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trên khắp cả nước với những kết quả hết sức phấn khởi.

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao bao gồm:

Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: 60% tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 1.

Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, nếu có vấn đề mới phát sinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định cụ thể đối với các nhóm huyện để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo mức đạt chuẩn không thấp hơn so với quy định của Trung ương.

Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Những điểm sáng cho giáo dục trong Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 tại chuyên mục CT MTQG xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn