Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực giáo dục cấp xã giai đoạn 2021-2025

Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để có những bước tiến đáng khích lệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Mục tiêu đến năm 2025, cấp xã có 90% số xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; có 60% số xã đạt tiêu chí số 5 về giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Ngày 08/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021 - 2025). Theo nội dung Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, lĩnh vực giáo dục được quy định cụ thể như sau:

Đối với xã nông thôn mới, tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu cụ thể; kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu cụ thể; tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) từ 85% trở lên và được phân theo vùng: (1) Trung du miền núi phía Bắc từ 70% trở lên; (2) Đồng bằng sông Hồng từ 90% trở lên; (3) Bắc Trung Bộ từ 85% trở lên; (4) Duyên hải Nam Trung Bộ từ 85% trở lên; (5) Tây Nguyên từ 70% trở lên; (6) Đông Nam Bộ từ 90% trở lên; (7) Đồng bằng sông Cửu Long từ 80) trở lên).

Đối với xã nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí được phân theo vùng, cụ thể:

Các tiêu chí lĩnh vực giáo dục của Bộ tiêu chí quốc gia, trong đó, đối với cấp xã tiêu chí trường học (tiêu chí số 5) là tỷ lệ trường học các cấp gồm: mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định; tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trường học các cấp đạt tiêu chuẩn trên tổng số trường học của xã; xã đạt tiêu chí trường học khi có tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn theo quy định của vùng.

Trong đó, tiêu chí Giáo dục và đào tạo gồm: phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục THCS; xóa mù chữ; tỷ lệ học sinh (áp dụng cho cả nam và nữ) tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp).

Ngoài ra, một số nội dung mới cũng bao gồm xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo khi đáp ứng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đồng thời, đạt tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 theo quy định. Tỷ lệ được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và số trẻ 6 tuổi phải phổ cập tại thời điểm thống kê...

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao ở tiêu chí Giáo dục (tiêu chí số 5), 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi…

Có thể khẳng định, giáo dục – đào tạo là một trong những chủ trương đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đây cũng là tiêu chí góp phần quan trọng để xã đạt tiêu chí NTM. Để tiếp tục làm tốt công tác này, trong giai đoạn 2021-2025, chính quyền các xã sẽ tập trung huy động nguồn lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo; thực hiện tuyên truyền về giáo dục trong chương trình xây dựng NTM; lồng ghép các chương trình hỗ trợ lao động nông thôn phát triển sản xuất với chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Tạp chí Giáo dục