Chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIII, tạo không khí phấn khởi, tươi vui, tin tưởng

(TG) - Chiều 22/1, tại Hà Nội, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đã diễn ra buổi Họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Võ Văn Thưởng chủ trì buổi họp báo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi Họp báo.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến nội dung công tác nhân sự, cung cấp thông tin cho báo chí tác nghiệp tại Đại hội, điểm mới trong công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; chủ đề, nội hàm chủ đề Đại hội.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

1.400 góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội

Tại buổi họp báo, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có cả đồng bào ta ở nước ngoài. Sự tiếp thu những ý kiến đóng góp đã thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII là những vấn đề rất cụ thể.

Làm rõ thêm những điểm mới của dự thảo Văn kiện lần này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, cơ quan có trách nhiệm đã thu thập được 1.400 góp ý vào các văn kiện đại hội của đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cả nước, trong đó có 80 báo cáo kiến nghị rất bài bản. Các ý kiến đều thống nhất rất cao từ chủ đề, đánh giá, bài học, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng, nội dung cũng như đột phá chiến lược... Nhiều ý kiến góp ý để cụ thể hóa, biến nội dung đó trở thành hiện thực. Trung ương cũng thảo luận rất kỹ và tiếp thu. Ví dụ, lĩnh vực nông nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng đây là lĩnh vực quan trọng, phải coi nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế và điều này đã được tiếp thu vào trong văn kiện. Tinh thần là tiếp thu nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng, tôn trọng ý kiến đóng góp của đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trả lời tại buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trả lời tại buổi họp báo.

Nhấn mạnh điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, chúng ta nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, công tác dân vận. Nội dung xây dựng Đảng dựa vào nhân dân, đó là điểm rất mới của dự thảo văn kiện lần này. Đây là kết quả tổng kết thực tế công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Xây dựng Đảng về tư tưởng, đó là kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng và thường xuyên phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Văn kiện nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, điều này cho thấy sự đồng bộ trong đổi mới chính trị gắn liền với sắp xếp, bố trí cán bộ, nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu lãnh đạo Đảng và tăng cường vai trò của các cơ quan Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nêu rõ, rất nhiều nội dung mới, nhưng phải đồng bộ về công tác tổ chức sắp xếp bộ máy thế nào cho tinh gọn, hiệu quả trong từng lực lượng, từng tổ chức, từng cơ quan, đơn vị và đặc biệt là công tác cán bộ, 5 khâu của công tác cán bộ phải chú ý, trong đó chú ý nhất là vấn đề đánh giá cán bộ. Tới đây, Trung ương sẽ cụ thể hóa nội dung này bằng việc phải có được cơ chế để vừa khuyến khích, vừa bảo vệ được người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm về các hành động. Điều này rất mới. Nếu không có một cơ chế như vậy, chúng ta sẽ không khuyến khích được đổi mới sáng tạo theo tinh thần mới của văn kiện lần này.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan

Tại buổi họp báo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII. Đây là công tác có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy có liên quan đến cán bộ, Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Quy định 105 về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 214 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định 126 về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Cùng với đó, tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược từ năm 2016-2021, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch 11 về quy hoạch cán bộ. Việc quy hoạch này gắn với đào tạo. Sau khi quy hoạch xong, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 5 lớp đào tạo cán bộ quy hoạch.

Việc tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được tiến hành, trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 75 về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII.

Có thể thấy công tác chuẩn bị đã được Trung ương, Bộ Chính trị quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương lần này được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, làm một cách thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Trong công tác nhân sự, đã thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Công tác nhân sự kỳ này làm rất chặt chẽ, qua thẩm định rất nhiều cơ quan có liên quan. Trong phương hướng cũng nêu rõ, kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng, trong nhân dân.

Về quy trình công tác nhân sự, điểm mới lần này là tiến hành 5 bước (nhiệm kỳ trước tiến hành 3 bước), chặt chẽ hơn, dân chủ hơn, thông qua các cấp ủy thảo luận trên nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời cụ thể hóa cho cả tái cử lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã chuẩn bị bảo đảm chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, kế thừa ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Trên cơ sở đó, từ Hội nghị Trung ương 13, 14, 15, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về cơ cấu, dự kiến Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương cần có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50 – 60 và từ 61 tuổi trở lên; phấn đấu dưới 50 tuổi chiếm từ 15 – 20%; từ 50 – 60 tuổi khoảng 70% và 61 tuổi trở lên trên dưới 10%. Ban Chấp hành Trung ương cũng quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Cán bộ trẻ khoảng 10%, nữ khoảng 12%... Phương hướng đặt ra là như vậy, còn thực tế đạt được thế nào phải chờ Đại hội.

Trả lời về trường hợp đặc biệt giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là tiêu chí tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn trong Đảng và trong nhân dân, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu là các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao chọn một số đồng chí thuộc trường hợp đặc biệt, cả nhân sự tái ứng cử và nhân sự giới thiệu lần đầu để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung có sửa đổi Điều lệ Đảng hay không, đồng chí Mai Văn Chính cho biết, việc này do Đại hội xem xét quyết định.

Cũng tại buổi họp báo, thông tin thêm về công tác nhân sự, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đạt sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác này đã kế thừa những kinh nghiệm quý báu và cách làm hiệu quả của các kỳ đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.

Ví dụ về quy trình, lần này Trung ương chuẩn bị cho các đối tượng rất chặt chẽ. Chẳng hạn như đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương làm trước, tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau, sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau, sau đó mới tới lãnh đạo chủ chốt, có trường hợp đặc biệt…

Phòng, chống thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng dịp gần Đại hội Đảng

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn  Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trả lời câu hỏi về thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng dịp gần Đại hội Đảng.

Càng gần Đại hội XIII, thông tin sai sự thật, xấu độc tăng lên. Một số tháng gần đây, tăng lên khoảng 50% so với đầu năm 2019.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, việc xử lý những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng dịp gần Đại hội Đảng đã tốt hơn 5 năm trước đây. Bởi vì, trong 5 năm vừa qua đã có hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn, tốt hơn để xử lý sai phạm. Nhận thức của Việt Nam về các nền tảng xã hội trong đó các nền tảng xuyên biên giới cũng tốt hơn, các công cụ kỹ thuật cũng đã hoàn chỉnh hơn. Các nhà mạng viễn thông Việt Nam cũng đã đầu tư công nghệ hiện đại hơn. Đã có sự phối hợp tốt hơn giữa các lực lượng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ năm 2019 các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội đã tuân thủ tốt hơn luật pháp của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trả lời tại buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trả lời tại buổi họp báo.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có năng lực xử lý mạnh. Cụ thể, xử lý cả trăm triệu tin một ngày; đã giám sát, phát hiện, xử lý những thông tin luận điệu sai trái. Vì lượng thông tin quá nhiều nên vấn đề giám sát, phát hiện là quan trọng số một.

Trong giai đoạn Đại hội Đảng các cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý 35.000 tin bài xấu độc. Số lượng tin, bài xấu độc lớn được xử lý làm không gian mạng lành mạnh hơn. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII, các bộ đã có các phương án, ứng trực 24/24, sẵn sàng phản ứng nhanh.

Công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng kỹ lưỡng

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thông tin về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao.

Về việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 - 17/1/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp hoàn thiện các văn bản; tiến hành in ấn tài liệu. Đến nay, công việc đã hoàn tất; các tài liệu chính của Đại hội đã được gửi tới các đại biểu từ ngày 17/1 để nghiên cứu. Trước đại hội, toàn bộ tài liệu của đại hội sẽ được gửi cho đại biểu.

Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII, tới nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Về nội dung, chương trình Đại hội, Đại hội diễn ra trong 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc chính thức vào ngày 26/1; dự kiến bế mạc vào sáng 2/2.

Nội dung, chương trình tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Về công tác tổ chức, phục vụ đại hội, đã có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm.

Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo.

Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo.

 Làm thật tốt công tác tuyên truyền Đại hội

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trun gương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, bộ ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện. Cụ thể: Tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra; chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII; tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in sách, sao phim làm quà tặng Đại biểu dự Đại hội XIII…

Kết luận buổi Họp báo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trưng ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cảm ơn các nhà báo trong nước và quốc tế đã dành tình cảm, sự quan tâm tới Đại hội. Đồng chí khẳng định: Đại hội Đảng toàn quốc là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó, báo chí là lực lượng chủ lực, giữ vai trò rất quan trọng, trong thời gian qua đã nỗ lực truyền đi thông điệp Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã được các cơ quan báo chí chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2020. Càng đến gần Đại hội XIII, mức độ thông tin trên các báo chí ngày càng cao, liên tục và hấp dẫn. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền, bám sát những diễn biến của Đại hội XIII, bám sát yêu cầu thông tin bằng nhiều hình thức, mang đến cho nhân dân cả nước không khí phấn khởi, tươi vui, tin tưởng vào thành công của Đại hội; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn mới, lập nên kỳ tích mới, vì một nước Việt Nam vững mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng cung cấp tất cả những thông tin cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp và phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo các cấp theo đúng quy định./.

Thu Hằng

Nguồn: tuyengiao.vn

 

Bạn đang đọc bài viết Chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền Đại hội XIII, tạo không khí phấn khởi, tươi vui, tin tưởng tại chuyên mục Diễn đàn của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19