Phát triển chuyên môn cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục: Liên hệ với công tác đảm bảo chất lượng đại học ở Việt Nam

Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về phát triển chuyên môn cho giáo viên và hiệu trưởng các trường, tuy nhiên lượng thông tin liên quan đến phát triển chuyên môn ở cấp quản lý nhà nước còn khá hạn chế. Nghiên cứu tìm hiểu về công tác phát triển chuyên môn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam.

Phát triển chuyên môn được đánh giá là một hợp phần quan trọng của công tác phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục và lãnh đạo/quản lý giáo dục. Các chương trình và hoạt động phát triển chuyên môn được chuẩn bị tốt và hoàn thiện mang lại lợi ích cho các cá nhân, tổ chức và hệ thống giáo dục. Trước đó, đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề phát triển chuyên môn cho đối tượng là giáo viên cũng như các nhà lãnh đạo trường đại học. Điều đáng chú ý là các nghiên cứu kể trên đều có phạm vi trong các trường học, tức là nghiên cứu công tác phát triển chuyên môn giới hạn trong quy mô của từng trường. Các nghiên cứu tập trung vào việc phát triển chuyên môn cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục hoặc phát triển chuyên môn ở cấp quốc gia hiện vẫn còn rất ít.

Xét trong bối cảnh Việt Nam, lượng thông tin về việc công tác phát triển chuyên môn đã được thực hiện ở cấp quản lý nhà nước trong hệ thống đảm bảo chất lượng của Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, chẳng hạn như việc những cách tiếp cận phát triển chuyên môn nào đã được sử dụng cho các nhà hoạch định chính sách đảm bảo chất lượng. Do đó, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Cương có mục tiêu xác định các chiến lược phát triển chuyên môn cho các cán bộ chịu trách nhiệm hoạch định chính sách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị.

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận phương pháp định tính, trong đó nhà nghiên cứu triển khai các cuộc thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn bán cấu trúc. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các công chức đang làm việc tại các cơ quan chính phủ phụ trách việc hoạch định chính sách trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, chuyên viên tại các cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và lãnh đạo các trường đại học, chuyên viên bộ phận đảm bảo chất lượng giáo dục và giảng viên tại các trường đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam hiện vẫn áp dụng các chiến lược truyền thống nhằm thúc đẩy và phát triển chuyên môn của những người công tác trong lĩnh vực này, bao gồm việc tổ chức các buổi hội thảo, workshop, các khoá học ngắn hạn, các chuyến tham quan học tập, các chương trình đào tạo sau đại học và cả học hỏi trong quá trình công tác. Qua đó, nhà nghiên cứu đề xuất triển khai các cách tiếp cận khác trong công tác này.

Vân An lược dịch

Nguồn:

Nguyen, C. H. (2022). Professional development for educational policy-makers: Relating to university quality assurance in Vietnam. Issues in Educational Research, 32(3), 1045-1066. http://www.iier.org.au/iier32/nguyen-ch.pdf

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19