Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2023 Ngành Giáo dục học, Ngành Tâm lí học, Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Ngày 4/11/2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2023 (Xét tại Phiên họp lần thứ XII của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 4-5/11/2023). Theo đó, danh sách này có tổng 606 ứng viên, trong đó 58 ứng viên GS và 548 ứng viên PGS, giảm 89 người so với con số 695 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023. Cụ thể, số lượng PGS, GS của các ngành như sau:

* Ngành Giáo dục học: không có ứng viên GS, có 22 ứng viên PGS

* Ngành Tâm lý học: 8 ứng viên, trong đó có 1 ứng viên GS, 7 ứng viên PGS

* Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: không có ứng viên GS, có 14 ứng viên PGS

Tạp chí Giáo dục trích giới thiệu danh sách ứng viên thuộc các ngành Giáo dục học; Tâm lý học; Liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học như sau:

Nguồn: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/danh-sach-ung-vien-chuc-danh-gs-pgs-nam-2023-xet-tai-phien-hop-lan-thu-xii-cua-hdgsnn-nhiem-ky-2018-2023-ngay-4-5-11-2023_764/