Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với vai trò là lực lượng xung kích, thanh niên Việt Nam cần phát huy vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là vấn đề xuyên suốt, cốt lõi trong Cương lĩnh, đường lối chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi trọng vai trò của thanh niên, coi thanh niên là “chủ nhân tương lai của đất nước”, “là rường cột của nước nhà”. Do đó, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35-NQ/TW) khẳng định “việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên”.

Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là toàn bộ các hoạt động của Đảng, các tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nhằm duy trì, giữ gìn, củng cố và phát triển những giá trị lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành quả lý luận của Đảng để Đảng ngày càng vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong đó tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thắng lợi của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (2018) được ban hành, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn hệ thống chính trị đã đẩy mạnh triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được tiến hành khá bài bản, hệ thống, thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, “đa số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một lực lượng đông đảo, có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế; với tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn coi trọng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên được ban hành. Các cấp bộ đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động Đoàn đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tọa đàm, hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet; cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”… thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh niên, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của một bộ phận thanh niên vẫn còn những bất cập, hạn chế; dễ bị lôi kéo, kích động, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ, sâu sắc. Nhiều thanh niên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa thường xuyên, liên tục, còn bị động. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nhiều địa phương còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Tuyên truyền, định hướng trên internet và mạng xã hội còn thiếu nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với đối tượng.

Bối cảnh đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa chiến lược, lâu dài đối với các tổ chức thanh niên nói chung, tổ chức Đoàn nói riêng là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030. Từ vị trí là “đội dự bị tin cậy của Ðảng”, để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vừa là công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức Đoàn, của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tổ chức Đoàn xác định yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”phải mang tính thường xuyên, lâu dài, kiên trì, bền bỉ, trong đó “xây” là cơ bản; quyết liệt chống biểu hiện “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”; chống tâm lý thụ động, làm việc hình thức, đối phó và thiếu kỷ luật phát ngôn; chống các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc sai sự thật trên internet, mạng xã hội hiện nay; chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, phản văn hóa.

Thứ hai, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và đặc biệt trên không gian mạng. Hoạt động của Đoàn luôn gắn với nhu cầu, mong muốn của thanh niên. Song, phải nhìn nhận rằng, xu hướng phát triển của thanh niên, đặc biệt là thanh niên thành phố rất phong phú, thay đổi nhanh đòi hỏi sự nắm bắt để đổi mới tư duy, phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, ứng dụng công nghệ mới, khai thác tối đa các kênh tương tác trực tuyến để tổ chức hoạt động, tăng tính tương tác với thanh niên trên không gian mạng. Đổi mới trong phương thức các sản phẩm, ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động thiết kế xây dựng chủ đề định hướng thanh niên để tăng tính tương tác, tạo sự gần gũi, sử dụng nhiều ngôn ngữ và hình thức thông tin sinh động, cụ thể, gắn với cuộc sống, được thanh niên yêu thích, lựa chọn.  

TS. Lê Thị Mai Hoa, TS. Lê Ánh Dương - Ban Tuyên giáo Trung ương

 Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2018). Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị (2018). Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2022 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong trình hình mới.

Bộ Chính trị (2013). Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bộ Chính trị (2013). Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2018). Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.