Phát huy vai trò Lực lượng 47 quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có tính quy luật, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác đấu tranh tư tưởng - lí luận. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng, trong đó “Lực lượng 47” đóng vai trò rất quan trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngày 08/01/2016, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Chỉ thị số 47/CT-CT về “Tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội”, gọi tắt là “Lực lượng 47”. Lực lượng đảm bảo nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo đảm sự vững mạnh của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - lí luận.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị
công bố quyết định trao thưởng các bài viết hay trong Cuộc thi chính luận
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

Từ khi được thành lập đến nay, “Lực lượng 47” đã từng bước hoàn thiện, phát triển về mọi mặt cả số lượng và chất lượng, trở thành lực lượng nòng cốt ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đây là lực lượng được lựa chọn gồm các đồng chí có nhận thức chính trị tốt, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có kĩ năng tốt về tin học, ngoại ngữ, được đào tạo, bồi dưỡng về khả năng nhận diện, phát hiện, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời “Lực lượng 47” còn là lực lượng nòng cốt trong bồi dưỡng, định hướng đấu tranh, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhận diện đúng, xác định chính xác các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đấu tranh trên không gian mạng phù hợp với tình hình và đạt hiệu quả, lựa chọn, cung cấp, định hướng dư luận tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phát huy vai trò của mình, “Lực lượng 47” kịp thời đăng tải nhiều tin, bài viết đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, lực lượng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xử lí, bóc gỡ nhiều tin, bài viết có nội dung phản cảm trên mạng xã hội, nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc địa bàn, tích cực tổ chức đấu tranh với nhiều loại hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát huy hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm blog, kênh YouTube, trang fanpage, tài khoản mạng xã hội… trong đấu tranh tư tưởng, lí luận trên không gian mạng. Hình thức đấu tranh rất đa dạng, từ các bài viết đến các video clip phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đồng thời, lực lượng cũng tham gia bình luận, chia sẻ rộng rãi những gương người tốt, việc tốt nhanh chóng, kịp thời, tạo hiệu ứng nêu gương mạnh mẽ, tích cực trên không gian mạng. Với những thành tích đã đạt được, “Lực lượng 47” ngày càng khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – lí luận.

Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, “Lực lượng 47” của Quân đội cần khắc phục một số hạn chế như: Nhận thức, trách nhiệm của một số tổ chức, lực lượng đối với nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng chưa đầy đủ và sâu sắc; một số nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh chưa đa dạng, phong phú, hiệu quả chưa cao; vai trò xung kích của “Lực lượng 47” chưa phát huy đúng mức, hoạt động chưa thường xuyên; chất lượng một số bài viết đấu tranh còn thiếu sâu sắc, thiếu nhạy bén, tính thuyết phục chưa cao.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, cũng như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động với âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Phi chính trị hóa” Quân đội ngày càng tinh vi, khó lường, thâm độc và xảo quyệt hơn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đang đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp ngày càng cao của các tổ chức, các lực lượng, của cả hệ thống chính trị. Theo đó, việc phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, đặc biệt là vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN càng được chú trọng. Để phát huy tốt vai trò của “Lực lượng 47” Quân đội trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các tổ chức, lực lượng đối với phát huy vai trò của “Lực lượng 47” Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

Cần nâng cao nhận thức của các chủ thể, các lực lượng đối với phát huy vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, lực lượng để tạo sự thống nhất trong việc phát huy vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, lực lượng về các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn như: Chỉ thị Số 47/CT-CT, của Tổng cục Chính trị, ngày 08/01/2016, về việc tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội về chính trị trên không gian mạng trong Quân đội; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Công văn số 987/CV-CQTT ngày 24/3/2020 của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân uỷ Trung ương về việc tiếp tục nâng cao hiêu quả hoạt động của các trang, nhóm, Blog, tài khoản Facebook của “Lực lượng 47” trong Quân đội; Hướng dẫn số 1382/HD-CT ngày 20/6/2023 của Tổng cục Chính trị về việc cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Ban Chỉ đạo 35, sự hướng dẫn của cơ quan chức năng đối với phát huy vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN

Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đối với phát huy vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, phát huy tốt vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trên cơ sở nắm bắt tình hình, nhanh chóng xác định những nội dung cần nhận diện và đấu tranh, phản bác; đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cho “Lực lượng 47” có khả năng nghiên cứu, nhận diện và đấu tranh, phản bác kịp thời. Cần phân công rõ lực lượng, bộ phận chuyên sâu phụ trách trên từng nội dung cụ thể. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, định hướng nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành cho “Lực lượng 47” trong thời gian tiếp theo, nhất là sau những tuyến bài có tính chất tập trung nhận diện và đấu tranh nóng.

Ba là, xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN

Xác định đúng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN của “Lực lượng 47” Quân đội trong tình hình mới cần chú trọng nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết. Theo đó, cần tập trung nghiên cứu sâu sắc hơn những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Từ đó khẳng định tính đúng đắn của nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời làm cơ sở để phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp đấu tranh thông qua đăng tải bài viết trên không gian mạng, nhất là trên các blog của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; thông qua đăng tải các video clip trên các trang mạng xã hội, tham gia trao đổi, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình, kết hợp đấu tranh trực diện với đấu tranh chuyên sâu… Tích cực đấu tranh bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bốn là, phát huy tính tích cực, tự giác của “Lực lượng 47” trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN

Cần tăng cường giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, ý thức trách nhiệm cho “Lực lượng 47” đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN trên không gian mạng. Tổ chức tốt các các hình thức giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, ý thức trách nhiệm cho “Lực lượng 47”. Thường xuyên động viên, khuyến khích, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực tinh thần cho mỗi thành viên “Lực lượng 47” ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu noi theo.

Mỗi thành viên “Lực lượng 47” phải thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lí luận, trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học, viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong bản thân “Lực lượng 47”  ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.        

Năm là, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, chính sách đãi ngộ nhằm phát huy vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kĩ thuật cho hoạt động nghiên cứu khoa học, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Thường xuyên cung cấp và kịp thời bổ sung đầy đủ các nguồn thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng cho “Lực lượng 47”. Đặc biệt, cần bảo đảm cung cấp các thông tin có tính thời sự cao và có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị - xã hội của thế giới, khu vực, trong nước, quân đội; những tài liệu liên quan đến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp Nhà nước cũng như các Chỉ thị, Thông tư, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, làm cơ sở cho “Lực lượng 47” nâng cao vốn hiểu biết và vận dụng có hiệu quả vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, đoàn viên Học viện phối hợp với Quận đoàn Hà Đông tham quan,
học tập truyền thống
tại Nhà lưu niệm Bác Hồ thuộc phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội rất quan trọng, đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN. Quá trình phát huy vai trò “Lực lượng 47” của Quân đội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng trong tình hình mới cần vận dụng đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo một số giải pháp chủ yếu nêu trên sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cao hơn, làm cho “Lực lượng 47” của Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới./.

 

Đại tá ThS Cao Văn Khuy, Chủ nhiệm Chính trị

Thiếu tá Hoàng Ngọc Dương, Trợ lí Phòng Chính trị

Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19