Các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu: Nhận thức của nhà nghiên cứu, thành viên hội đồng đạo đức và chuyên gia đạo đức trong nghiên cứu

Nhằm mục đích xác định các vấn đề đạo đức trong bối cảnh nghiên cứu hàn lâm, nhóm tác giả Marie-Josée Drolet và cộng sự (2022) đã tiến hành một nghiên cứu định tính thực nghiệm để ghi lại nhận thức và kinh nghiệm của một nhóm khách thể gồm các nhà nghiên cứu tại Canada, các thành viên của Hội đồng đạo đức nghiên cứu (REB) và các chuyên gia đạo đức nghiên cứu.

Về chủ đề đạo đức hay liêm chính trong khoa học, các công trình trước đây chủ yếu đề cập đến nhận thức của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát dữ liệu của nhóm tác giả, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào khám phá các vấn đề đạo đức xuyên suốt từ một phạm vi rộng hơn, bao gồm các thành viên khác của các tổ chức học thuật như thành viên Hội đồng đạo đức nghiên cứu (REB) và các chuyên gia đạo đức nghiên cứu. 

Nghiên cứu này đã sử dụng cách tiếp cận mô tả hiện tượng học để ghi lại các vấn đề đạo đức mà một nhóm không đồng nhất gồm các nhà nghiên cứu tại Canada, thành viên REB và các chuyên gia nghiên cứu đã từng gặp. Dữ liệu được thu thập dựa trên hoạt động khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn bán cấu trúc cá nhân. Theo bộ ba quan điểm khác nhau (các nhà nghiên cứu, thành viên REB và các chuyên gia đạo đức), các vấn đề đạo đức đang nổi lên được tổng hợp theo 10  đơn vị ý nghĩa: (1) tính chính trực của nghiên cứu, (2) xung đột lợi ích, (3) tôn trọng những người tham gia nghiên cứu, (4) thiếu sự giám sát và mất cân bằng quyền lực, (5) chủ nghĩa cá nhân và hiệu suất, (6) hướng dẫn đạo đức không đầy đủ, (7) bất công xã hội, (8) bất công phân bổ, (9) bất công theo nhận thức và (10) lo âu về đạo đức. 

Bài báo còn nhấn mạnh một số yếu tố có thể hỗ trợ việc xác định các giải pháp trong tương lai để giải quyết các vấn đề đạo đức xuyên suốt trong nghiên cứu ảnh hưởng đến các thành viên không đồng nhất của cộng đồng học thuật.

Nguồn

Rose-Derouin, E., Leblanc, J. C., Ruest, M., & Williams-Jones, B. (2022, August 12). Ethical Issues in Research: Perceptions of Researchers, Research Ethics Board Members and Research Ethics Experts. Journal of Academic Ethics. https://doi.org/10.1007/s10805-022-09455-3

Ghi chú: Các quan điểm của Tác giả không nhất thiết là quan điểm của Tạp chí Giáo dục.