Chất lượng đội ngũ giảng viên và các cơ chế đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: một nghiên cứu từ Việt Nam

Nghiên cứu với đề tài “Academic staff quality and the role of quality assurance mechanisms: the Vietnamese case” của nhóm tác giả Phạm Thị Hương và Nguyễn Hữu Cương (2020) đã được công bố trên tạp chí Quality in Higher Education. Đây là tạp chí thuộc Q1 Scopus và được ESCI chỉ mục. Bài báo này thảo luận về sự phát triển của phương pháp tiếp cận đảm bảo chất lượng của Việt Nam trong cải cách giáo dục đại học dựa trên cơ sở phân tích thực tiễn liên quan đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên.

Trong hơn hai thập kỷ, Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, từ việc xây dựng các tiêu chuẩn công nhận các cơ sở đào tạo, thí điểm quy trình, sửa đổi tiêu chuẩn đến ban hành một bộ tiêu chuẩn mới tuy nhiên vẫn chưa hoàn thiện một vòng đánh giá với đầy đủ tiêu chuẩn. Việt Nam vẫn tiếp tục thí điểm tính hiệu quả của các cơ quan kiểm định. 

Do đó, việc phát triển cách tiếp cận đảm bảo chất lượng ở Việt Nam được coi là vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khai và là một vấn đề chủ chốt trong quá trình đổi mới giáo dục. Dựa trên bối cảnh đó, nghiên cứu này thảo luận về sự phát triển của phương pháp tiếp cận đảm bảo chất lượng trong cải cách giáo dục đại học và làm thế nào để tiếp tục phát triển phương pháp này và ứng dụng nó trong cải thiện giáo dục đại học. 

Các tác giả đã tiến hành phân tích thực tiễn phát triển đội ngũ giảng viên hiện nay. Dữ liệu được thu thập từ các tài liệu và phỏng vấn sâu 36 khách thể đến từ 3 trường đại học. 

Kết quả cho thấy việc đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên ở Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, vai trò của cách tiếp cận đảm bảo chất lượng vẫn bị hạn chế. 

Điều này gợi ý rằng cần có sự kiểm duyệt lại các chính sách đảm bảo chất lượng để duy trì các tiêu chuẩn tối thiểu và thúc đẩy cam kết của các cơ sở đào tạo về nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Nguồn

Huong Thi Pham & Cuong Huu Nguyen. (2020). Academic staff quality and the role of quality assurance mechanisms: the Vietnamese case, Quality in Higher Education, 26(3), 262-283. https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1761603

Ghi chú: Các quan điểm của Tác giả không hẳn là quan điểm của Tạp chí Giáo dục.