Chi bộ Vụ Giáo dục Thường xuyên sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2021

Chi bộ Vụ Giáo dục Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công vụ"

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 25/10/2021 tại phòng họp K nhà A, Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Chi bộ Vụ Giáo dục thường xuyên đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ quý IV năm 2021 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công vụ”.

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Chi bộ Vụ GDTX đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ. Sau khi nghe báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công vụ”, mỗi đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc và vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, góp phần tạo nên sức mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

(Đồng chí Bùi Thiên Dương- Đảng viên,

Chi bộ Vụ GDTX báo cáo chuyên đề tại buổi sinh hoạt chi bộ quý IV năm 2021)

Thực hiện nguyên tắc này trong hoạt động công vụ, đồng chí Dương Quang Hải nêu ý kiến: “Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được Lãnh đạo Vụ GDTX vận dụng xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động công chức của Vụ, thể hiện ngay từ khi xây dựng quy chế làm việc của Vụ,  trong công tác lập kế hoạch và trong công tác tổng hợp. Trong công tác lập kế hoạch ngay từ đầu năm để xây dựng chương trình soạn thảo văn bản và thực hiện các nhiệm vụ của năm trong chương trình công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong công tác tổng hợp do tôi làm đầu mối, nguyên tắc này cũng được vận dụng triệt để: “công tác tổng hợp triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan đến nhiều mảng công việc của Vụ như: xây dựng tiêu chí thi đua; công tác cải cách thủ tục hành chính của Vụ; công tác tổng kết đánh giá kết quả hoạt động cuối năm của Vụ… Nhờ đó, các công chức trong Vụ đều có quyền lợi và nghĩa vụ đóng góp ý kiến xây dựng và được lãnh đạo vụ phân tích, đưa ra quyết định từng vấn đề khi chuyên viên đề xuất với những lý do thuyết phục. Từ đó, tạo nên sự nhất trí cao và thống nhất trong hành động, trong hoạt động công vụ của Vụ GDTX”.

Làm sâu sắc hơn việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công vụ, đồng chí Đồng Văn Bình phát biểu: Nguyên tắc tập trung dân chủ đã được cụ thể hóa trong hoạt động công vụ của Bộ GDĐT. Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quy chế làm việc trong cơ quan Bộ GDĐT. Trên cơ sở đó, Vụ GDTX đã ban hành Nội quy làm việc của Vụ GDTX. Điều này đã phát huy được tính dân chủ trong thực thi nhiệm vụ của Vụ GDTX. Các chuyên viên đã căn cứ quy chế và nội quy làm việc trong chủ động triển khai nhiệm vụ. Ví dụ trong việc đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: mỗi chuyên viên căn cứ nhiệm vụ quản lý ngành ở một lĩnh vực nhất định, có tính chuyên sâu, đồng thời theo dõi toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước cụm thi đua được phân công. Qua đó, mỗi chuyên viên vừa có căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn đã chủ động đề xuất những Văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành trong những năm tiếp theo; các đề xuất của chuyên viên được thảo luận công khai, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Vụ đưa vào nhiệm vụ của năm sau và Vụ đề xuất đưa vào nhiệm vụ Bộ trưởng giao. Quá trình soạn thảo Thông tư ngoài Ban soạn thảo, dự thảo Thông tư được xây dựng theo quy trình quy định, Dự thảo cũng được lấy thêm ý kiến, thảo luận, đóng góp của các chuyên viên trong Vụ, tạo được sựa thống nhất cao trong quản lý nhà nước và đảm bảo chất lượng trong việc xây dựng Thông tư.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ GDTX Hoàng Đức Minh phát biểu chỉ đạo: “Nguyên tắc Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, có vai trò trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng Đảng. Bác Hồ là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, đồng thời cũng là người vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để mọi người đến với Đảng, tiếp nhận sự lãnh đạo của Đảng không phải chỉ bằng lý trí, mà còn bằng tình cảm sâu sắc của chính mình. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công chức, công vụ ở Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay được thể hiện trong Quy chế làm việc của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-BGDĐT  ngày 04/7/2019, Nội quy làm việc của Vụ GDTX ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GDTX ngày 08/01/2021 của Vụ trưởng Vụ GDTX. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, trong đó có Giáo dục thường xuyên. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức của Vụ cần vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công vụ của cá nhân để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

Chi bộ Vụ Giáo dục Thường xuyên

Bạn đang đọc bài viết Chi bộ Vụ Giáo dục Thường xuyên sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2021 tại chuyên mục Văn bản, chỉ thị của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn