Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng”

Để góp phần đánh giá thực trạng, cơ hội và thách thức của các trường đại học địa phương trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng”. Ban Tổ chức trân trọng kính mời ông/bà tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học

“Vai trò của trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng”

Kính gửi: Các nhà khoa học, các đơn vị và cá nhân quan tâm.

Để góp phần đánh giá thực trạng, cơ hội và thách thức của các trường đại học địa phương trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng”. Ban Tổ chức trân trọng kính mời ông/bà tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

1. Thời gian, địa điểm

     - Thời gian (Dự kiến): Thứ 6, 7 (ngày 19 và 20/11/2021).

     - Địa điểm Hội thảo: Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Nội dung Hội thảo

     Hội thảo tập trung bàn thảo các nội dung cơ bản dưới đây:

     (1) Phân tích, đánh giá thực trạng và các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học địa phương.

    (2) Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ của các trường đại học địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề của địa phương và doanh nghiệp.

     (3) Cơ hội và thách thức của các trường đại học địa phương trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng.

     (4) Định hướng, giải pháp phát triển các trường đại học địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng.

     (5) Các vấn đề khác có liên quan đến vai trò của các trường đại học địa phương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng.

3. Thời gian, thể lệ và địa chỉ gửi bài

     - Thời gian gửi bài: Gửi toàn văn bài viết trước ngày 18/9/2021 tới địa chỉ Email: hoithaokhoahoc@hvu.edu.vn

     - Thể lệ bài viết: Bài viết bằng tiếng Việt, không quá 12 trang, định dạng Times New Roman, cỡ chữ 12. Cấu trúc bài viết: Tên bài; Họ tên tác giả, học hàm, học vị, tên đơn vị; Tóm tắt bài bằng tiếng Việt (không quá 250 từ); Từ khóa (3-6 từ); Nội dung bài báo; Tài liệu tham khảo. Cuối bài viết, tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.

     - Phản biện: Các bài viết toàn văn được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ đăng trong Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISSN. Thời gian phản biện và thông báo kết quả phản biện trước ngày 18/10/2021.

4. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Tài Năng, Trưởng phòng KH&CN, Trường Đại học Hùng Vương, điện thoại: 0349.913.224.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các đơn vị và cá nhân quan tâm viết bài và tham dự Hội thảo.

Kính mong nhận được sự cộng tác của Quý vị và Quý cơ quan./.

Tải file thông báo chi tiết tại đây.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19