Tái tạo lại nghiên cứu về mối liên hệ giữa tính cách và chứng Rối loạn sử dụng điện thoại thông minh và Internet

Đây là nghiên cứu nhằm tái tạo những phát hiện trước đó về mối quan hệ giữa một số đặc điểm tính cách cụ thể (tính bốc đồng và chứng lo âu xã hội) với chứng Rối loạn Sử dụng Điện thoại thông minh và Internet (Internet and Smartphone Use Disorder - IUD / SUD).

Cụ thể, các nghiên cứu trước đó đã chứng minh rằng diễn biến của chứng bệnh IUD và SUD trong xã hội có liên quan đến chứng suy nhược thần kinh cao, sự suy giảm trong thái độ làm việc (ngày càng kém tận tâm) và sự kém dễ chịu trong tính cách của bệnh nhân. Trong khi chứng IUD (nhưng không phải SUD) lại liên quan một cách tiêu cực đến những người hướng ngoại, thì chứng SUD (không phải IUD) có sự liên hệ một cách tiêu cực với nét tính cách cởi mở.

Do hậu quả của một số cuộc khủng hoảng về kết quả nghiên cứu trong tâm lý học và các ngành liên quan, việc tái tạo lại các phát hiện và các kết quả nghiên cứu trong nghiên cứu tâm lý học ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, nhóm tác giả đã tái tạo lại các nghiên cứu trước đó bằng cách điều tra (i) mẫu từ các quốc gia khác nhau và (ii) sử dụng các bảng câu hỏi khác nhau để đánh giá IUD, SUD. Bằng cách áp dụng thiết kế nghiên cứu như vậy, nhóm nghiên cứu sẽ khái quát hóa các mối liên hệ, vốn phụ thuộc nhiều vào bối cảnh văn hoá và phương pháp đo lường cụ thể của từng mẫu. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mẫu điều tra khá lớn, N = 773 để giúp nghiên cứu có ý nghĩa thống kê cao hơn, và đồng thời có thể quan sát được các mối liên hệ đã được đặt ra ban đầu dưới dạng giả thuyết.

Đồng thời, các tác giả đã nghiên cứu sự liên hệ của nét tính cách bốc đồng và chứng lo lắng xã hội của các bệnh nhân với chứng IUD / SUD, và từ đó làm sáng tỏ thêm bản chất của những loại rối loạn mới tiềm ẩn này. Thực tế, nhóm nghiên cứu đã khẳng định lại các mô hình tương quan đã nói ở trên giữa tính cách của bệnh nhân với chứng IUD / SUD nhưng ở mức độ khái quát cao hơn. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chứng lo lắng xã hội và tính bốc đồng có sự tương quan mạnh mẽ với chứng IUD và SUD, đúng như giả thuyết đã đặt ra trước nghiên cứu.

Bên cạnh cấu trúc tính cách chung, cơ bản của bệnh nhân và sự khác biệt giữa IUD và SUD (đây là những yếu tố mà kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả tương tự như những nghiên cứu trước đó), nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng ngay cả mức độ sâu sắc của mối liên hệ giữa chứng IUD / SUD và các đặc điểm tính cách của người bệnh cũng là yếu tố có sự khác biệt giữa các nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt nổi bật nhất so với nghiên cứu ban đầu có liên quan đến chứng suy nhược thần kinh và sự suy giảm trong tính tận tâm, tập trung với công việc của người bệnh. Trên thực tế, xét trong mẫu nghiên cứu của nhóm tác giả, chứng suy nhược thần kinh có sự tương quan thuận với IUD cao hơn đáng kể so với kết quả nghiên cứu đi trước, trong khi mức độ tận tâm trong công việc có mối tương quan nghịch với SUD thấp hơn đáng kể so với nghiên cứu ban đầu.

Vân An lược dịch

Nguồn

Jessica Peterka-Bonetta et al. (2019). Personality Associations With Smartphone and Internet Use Disorder: A Comparison Study Including Links to Impulsivity and Social Anxiety. Frontiers in Public Health.

Ghi chú: Những quan điểm của tác giả không hẳn là quan điểm của Tạp chí Giáo dục.